โครงการ
2560-2561
โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายในหน่วยเลี้ยงและพัฒนาเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
อ่านต่อ
2559-2561
โครงการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี
อ่านต่อ
2559-2561
โครงการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี
อ่านต่อ
2559-2561
โครงการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
อ่านต่อ
2559-2561
โครงการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู
อ่านต่อ
2559-2561
โครงการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง
อ่านต่อ
2559-2560
โครงการออกแบบปรับปรุงผังโรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
อ่านต่อ
2559-2560
โครงการ: ปรับปรุงพื้นที่ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
อ่านต่อ
2559-2560
โครงการ: ปรับผังโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
อ่านต่อ
2558-2559
โครงการ: พัฒนากายภาพโรงพยาบาลลำสนธิและถอดบทเรียนลำสนธิโมเดล
อ่านต่อ
2558-2559
โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
อ่านต่อ
2555-2558
โครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะกรณีศึกษาสถานพยาบาล -พื้นที่ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
อ่านต่อ
2555-2558
โครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะกรณีศึกษาสถานพยาบาล- พื้นที่พักคอย โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
อ่านต่อ