สถาปัตยกรรมเพื่อการเยียวยา
Michael Murphy : Architecture That’s Built to Heal (TED Talks I 2016)
สถาปัตยกรรมเพื่อการเยียวยา 


สภาพแวดล้อมในการเยียวยา ไม่ใช่แค่เป็นการสร้างคุณภาพพื้นที่ที่ทำให้คนรู้สึกผ่อนคลาย หรือการรักษาจิตใจแค่ตัวเอง แต่ยังรวมถึงการเยียวยาจิตใจของคนทั้งชุมชนได้ ซึ่งมีวิธีการในการสร้างสภาพแวดล้อมได้หลายรูปแบบ โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกายภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงบริบทโดยรอบ ของสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และรวมถึงปัจจัยทางจิตใจที่สามารถเยียวยา เอื้อให้คนเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นได้ 
.
สถาปัตยกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้าง `สภาพแวดล้อมเพื่อการเยียวยา’ จากการสร้างคุณภาพของพื้นที่ทางกายภาพ ที่ก่อให้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกันภายในสังคม และสภาพแวดล้อมเพื่อการเยียวยานี้ ยังเป็นการออกแบบและการสร้างพื้นที่ ที่เป็นมากกว่าพื้นที่รักษาจิตใจ หรือส่งเสริมสุขภาพ ของคนที่ยังอยู่ แต่พื้นที่นี้สามารถเยียวยาคนที่จากไปได้ พื้นที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้เราได้รู้ถึงอดีต เรียนรู้ที่จะยอมรับ และอยู่กับปัจจุบัน สถาปัตยกรรมจึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง และเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการเยียวยามากกว่าตัวเอง แต่รวมถึงครอบครัว และสังคม อีกด้วย

 #สสส #BEresearchunit #สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
เนื้อเรื่องและภาพประกอบโดย ธมณชนก เกตุราทร (fonkaew)