ข่าวสาร
31 สิงหาคม 2561
ส่งมอบแบบและเอกสาร BoQ ขั้นสุดท้าย โรงพยาบาลพานทอง
อ่านต่อ
9 สิงหาคม 2561
นิทรรศการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล
อ่านต่อ
12 กรกฎาคม 2561
ประชุมภาคีเครือข่าย Be4h ร่วมกับ Risc และ สสส.
อ่านต่อ
13 มิถุนายน 2561
ลงพื้นที่าศูนย์เด็กเล็ก อบต.เขาน้อย จ.ลพบุรี
อ่านต่อ
4 มิถุนายน 2561
รายงานความก้าวหน้าโครงการทุนสร้างสุข ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ
9 เมษายน 2561
ประชุมภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
อ่านต่อ
9 เมษายน 2561
ประชุมภาคีเครือข่ายย์ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)
อ่านต่อ
16 มีนาคม 2561
ติดตามผลการใช้งานยูนิตล้างไต บ้านตาน้อย 1.0
อ่านต่อ
15 มีนาคม 2561
รายงานแบบผัง Day Care สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
อ่านต่อ
26 กุมภาพันธ์ 2561
งานสัมมนา "นวัตกรรมการออกแบบเพื่อสุขภาวะ (Design innovation for health and well-being)"
อ่านต่อ
16 กุมภาพันธ์ 2561
รพก. ร่วมประชุมถอดองค์ความรู้ และดูงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
อ่านต่อ
21 ธันวาคม 2560
โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ่านต่อ
20 ธันวาคม 2560
กิจกรรมเสริมพลัง โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ่านต่อ
11 ธันวาคม 2560
กิจกรรมเสริมพลัง โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ่านต่อ
21 ธันวาคม 2560
นำเสนอแบบ ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลพานทอง
อ่านต่อ
1 ธันวาคม 2560
โครงการสัมมนาเรื่อง "อยู่อย่างไร...เมื่อสูงวัย" ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุในบริบทไทย
อ่านต่อ
9 พฤศจิกายน 2560
นำเสนอแบบ Day Care ครั้งที่ 1 สถาบันสุขภาพเด็กชาติมหาราชินี
อ่านต่อ
3 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผล โครงการที่ได้รับทุนสร้าง-สุข สนับสนุนค้นคว้าและวิจัยวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ
2 พฤศจิกายน 2560
ผู้ป่วยโรคไตบ้านหนองพรม อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เริ่มทดลองใช้งานยูนิตล้างไต "บ้านตาน้อย 1.0"
อ่านต่อ
31 ตุลาคม 2560
พัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี
อ่านต่อ
9 ตุลาคม 2560
ประชุมกิจกรรมเสริมพลัง โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ่านต่อ
6 ตุลาคม 2560
เสนอแบบโรงพยาบาลพานทอง ครั้งที่ 1
อ่านต่อ
19 กันยายน 2560
นำเสนอแบบ OPD โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ่านต่อ
17 กันยายน 2560
ส่งมอบยูนิตล้างไต บ้านตาน้อย 1.0 Delivery
อ่านต่อ
6 กันยายน 2560
กิจกรรมเสริมพลัง อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
อ่านต่อ
1 กันยายน 2560
กิจกรรมการมีส่วนร่วม สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินิ
อ่านต่อ
29 สิงหาคม 2560
กิจกรรมเสริมพลัง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
อ่านต่อ
15 สิงหาคม 2560
ระดมความคิดเห็นก่อสร้างโรงอาหารโรงพยาบาลพระทองคำ จ.นครราชสีมา
อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ่านต่อ
10 สิงหาคม 2560
ร่วมประชุมหารือเพื่อสรุปแนวทางในการดำเนินการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายในของแผนก Day Care ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
อ่านต่อ
3 สิงหาคม 2560
วิทยากร กับการบรรยายในหัวข้อ “แผนแม่บทรพ.เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
อ่านต่อ
23 มิถุนายน 2560
งานประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ 2
อ่านต่อ
19 มิถุนายน 2560
นำเสนอแบบและผังแม่บท โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี
อ่านต่อ
15 มิถุนายน 2560
ได้เดินทางไปส่งมอบแบบผังแม่บท โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี
อ่านต่อ
13 มิถุนายน 2560
นำเสนอแบบโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
อ่านต่อ
13 มิถุนายน 2560
ทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยายาลพานทอง จังหวัดชลบุรี
อ่านต่อ
12 มิถุนายน 2560
นำเสนอแบบอาคารสืบสานพระราชดำริฯ ณ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู
อ่านต่อ
10 มิถุนายน 2560
Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล
อ่านต่อ
9 มิถุนายน 2560
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนสร้างสุข ทั้ง 6 คน
อ่านต่อ
8 มิถุนายน 2560
นำเสนอและส่งมอบแบบปรับปรุงส่วน OPD และ NCDs รวมทั้งผังแม่บทโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
อ่านต่อ
5 พฤษภาคม 2560
นำเสนอแบบ "บ้านอิ่มอุ่น" โครงการออกแบบสถานที่พักผู้ป่วยสูงอายุของโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ่านต่อ
7 เมษายน 2560
ทัศนศึกษาดูงานโครงการเวลเนสซิตี้... เมืองสุขภาวะดี
อ่านต่อ
31 มีนาคม 2560
ทำกิจกรรมมีส่วนร่วมกับผู้สูงอายุและบุคลากรโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี
อ่านต่อ
28 มีนาคม 2560
ลงพื้นที่ โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
อ่านต่อ
24 มีนาคม 2560
ทำกิจกรรมมีส่วนร่วมครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู
อ่านต่อ
21 มีนาคม 2560
นำเสนอแบบ ณ โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
อ่านต่อ
14 มีนาคม 2560
กิจกรรมมีส่วนร่วมกับผู้สูงอายุ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
อ่านต่อ
8 มีนาคม 2560
กิจกรรมมีส่วนร่วมกับบุคลากรของโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี
อ่านต่อ
7 มีนาคม 2560
เข้าร่วมประชุมกับเทศบาลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ในโครงการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : โครงการนำร่องเทศบาลเมืองแสนสุข
อ่านต่อ
24 กุมภาพันธ์ 2560
บรรยายพิเศษเรื่อง "ปรับบ้านเปลี่ยนความคิด เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"
อ่านต่อ
24 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมมีส่วนร่วมกับบุคลากรโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี
อ่านต่อ
22 กุมภาพันธ์ 2560
ส่งมอบแบบ "ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข" อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
อ่านต่อ
17 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมการมีส่วนร่วมโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ 2
อ่านต่อ
7 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมการมีส่วนร่วมโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ 2
อ่านต่อ
3 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมติดตาม ครั้งที่ 1 โครงการ รพก.
อ่านต่อ
20 มกราคม 2560
กิจกรรมการมีส่วนร่วมโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ 1
อ่านต่อ
13 มกราคม 2560
ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
อ่านต่อ
12 มกราคม 2560
กิจกรรมการมีส่วนร่วมโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ 1
อ่านต่อ
6 มกราคม 2560
ลงพื้นที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ 1
อ่านต่อ
27 ธันวาคม 2559
ลงพื้นที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ่านต่อ
23 ธันวาคม 2559
ลงพื้นที่โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ่านต่อ
21 ธันวาคม 2559
ลงพื้นที่โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ่านต่อ
16 ธันวาคม 2559
ลงพื้นที่โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ่านต่อ
7 ธันวาคม 2559
ลงพื้นที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ่านต่อ
30 พฤศจิกายน 2559
ลงพื้นที่โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ่านต่อ
25 พฤศจิกายน 2559
ลงพื้นที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ่านต่อ
23 พฤศจิกายน 2559
ลงพื้นที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ่านต่อ
18 พฤศจิกายน 2559
ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
อ่านต่อ
17 พฤศจิกายน 2559
ลงพื้นที่โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ่านต่อ
15 พฤศจิกายน 2559
ลงพื้นที่โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ่านต่อ
28 ตุลาคม 2559
ลงพื้นที่ "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" รพก.วัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
อ่านต่อ
6 กันยายน 2559
ลงพื้นที่สำรวจและทำเวิคชอปร่วมกับบุคลากรโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
อ่านต่อ
19 สิงหาคม 2559
บรรยายหัวข้อ "สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมสู่ความปลอดภัย" ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2559
อ่านต่อ
6 กรกฎาคม 2559
บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "สุขตามสภาพ (แวดล้อม) การบูรณาการของศาสตร์ที่แตกต่าง"
อ่านต่อ
7 มิถุนายน 2559
ลงพื้นที่อำเภอลำสนธิเพื่อทำการปรับบ้านผู้ป่วยติดบ้าน
อ่านต่อ
12 พฤษภาคม 2559
นำเสนอแบบศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2
อ่านต่อ
27 เมษายน 2559
ลงพื้นที่อำเภอลำสนธิเพื่อนำเสนอผลงานปรับปรุงบ้านผู้ป่วยติดบ้านจำนวน 4 หลัง
อ่านต่อ
4 มีนาคม 2559
ลงพื้นที่อำเภอลำสนธิเพื่อสำรวจบ้านผู้ป่วยติดบ้านจำนวน 4 หลัง
อ่านต่อ
24 กุมภาพันธ์ 2559
อาจารย์จากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อเรื่อง "ปรับบ้านเปลี่ยนความคิด เพิ่มคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยติดบ้าน"
อ่านต่อ
29 มกราคม 2559
นำเสนอแนวความคิดและแบบร่างขั้นต้น ศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข แก่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
อ่านต่อ
14 มกราคม 2559
ประชุมหารือและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผังแม่บทสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
อ่านต่อ
20 ธันวาคม 2558
เข้าร่วมโครงการ 'ปรับบ้านเปลี่ยนความคิด เพิ่มคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยติดบ้าน' ณบ้านท้องไทร ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
อ่านต่อ
4 ธันวาคม 2558
กิจกรรมงาน Smart City ณ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
อ่านต่อ
3 ธันวาคม 2558
ประชุมหารือพัฒนารูปแบบนำร่องสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างภายในโรงพยาบาลเกาะสีชัง
อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรม Workshop ร่วมกับผู้อำนวยการและบุคลากร โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
อ่านต่อ
20 ตุลาคม 2558
ศึกษาดูงานที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี และ อาคารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อ่านต่อ
22 กันยายน 2558
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข
อ่านต่อ
16 กันยายน 2558
ประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินร่วมกับ นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
อ่านต่อ
15 กันยายน 2558
เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
อ่านต่อ
29 พฤษภาคม 2558
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ "การออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสุขภาวะในสถานพยาบาล"
อ่านต่อ
28 พฤศจิกายน 2556
โครงการศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะในโรงพยาบาล
อ่านต่อ