สุขนอกชายคา: ภูมิทัศน์โรงพยาบาลชุมชน
Landscape Design for Community Hospitals
ดาวน์โหลด
หนังสือรวบรวมองค์ความรู้ มาตรฐานและแนวทางการออกแบบพื้นที่โรงพยาบาล และการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และดำเนินการโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561
OPD มีสุข: ออกแบบปรับปรุงพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก เพื่อสุขภาวะของทุกคน
ดาวน์โหลด