สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นภายใต้ “โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2548” และได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549) ในปีการศึกษา 2549 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีสำนักวิชาและหลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางวิชาการและปริญญาในสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก  นับถึงปัจจุบัน หลักสูตรนี้ได้ผลิตบัณฑิตเป็นสถาปนิกแล้วทั้งหมด 10 รุ่น ทำงานในหลายภาคส่วนของประเทศ ทั้งบริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระ
 
ในปีการศึกษา 2560 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) เพื่อตอบรับกับแนวทางการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  ในปีนี้จะเป็นปีแรกที่นักศึกษาในหลักสูตรนี้ทำวิทยานิพนธ์ และได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้สภาสถาปนิกเข้าตรวจเยี่ยมและรับรองมาตรฐานทางวิชาการ   สำหรับหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานเพื่อเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะมีลักษณะเป็นหลักสูตรพันธุ์ใหม่ ตอบรับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ วาระการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ปีนี้จะได้เปิดบางชุดวิชาเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น และจะพัฒนาให้สามารถเก็บสะสมเป็นหน่วยเครดิตได้
 
สำนักวิชายังได้เคยดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550) ในปีการศึกษา 2552 จนกระทั่งถึงปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีบัณฑิตนักออกแบบทั้งหมด 10 รุ่น ดังนั้น ในสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจึงมีความมุ่งมั่นในภารกิจที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะต่างๆ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็น 3 หลักสูตรที่ต้องผ่านการรับรองจากสภาสถาปนิกทั้งสิ้น

ปัจจุบัน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน

------------------------------------------------------------------

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมออกแบบ พัฒนาพื้นที่สร้างสุขภาวะแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย ซึ่งมีโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ 1 แห่ง ได้แก่
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชติดต่อ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ที่ arch.wu.ac.th