สถาปนิกมุสลิมเพื่อชุมชน
สถาปนิก มุสลิม สร้าง ศรัทธา
ท่านนบีมุฮัมหมัด (ศ็อลลัลลอฮฺฮูอะลัยวะซัลลัม) สถาปนิกคนแรกของโลกอิสลาม ผู้วางรากฐานและก่อสร้างมัสยิดกุบาอฺ ซึ่งในการสร้างรัฐอิสลาม ก็ได้เริ่มต้นจากการสร้างสถาปัตยกรรมเช่นกัน โดยมัสยิดเป็นสถานที่แห่งการรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า เป็นศูนย์กลางของการบริหารรัฐ กระทั่งเป็นโรงเรียนแก่บรรดาซอฮาบะห์ ผู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ขัดเกลา และได้รับการถ่ายทอดคำสอนต่างๆ จนสามารถสร้างครูของโลกในเวลาต่อมา นี่คือ คุณค่า และความหมายของสถาปัตยกรรมอิสลาม 
สมถะ สถาปัตย์ 
เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษาสถาปัตย์มุสลิม ที่มีเป้าหมายเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ วิชาการด้านสถาปัตยกรรมอิสลาม รวมถึงช่วยเหลือสังคมมุสลิม องค์กรทางด้านศาสนา ในการออกแบบและก่อสร้าง โครงการต่างๆเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาต่อไป 
ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าสถาปัตยกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต 

ซัลมาน มูเก็ม
สถาปนิกมุสลิม
 
ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม