คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร


มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของสถาปนิกต่อชุมชนและท้องถิ่น จึงได้ดำริที่จะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อเป็นการ ตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เพื่อทำหน้าที่ยกร่างหลักสูตร จัดทำแผนการสอน ตลอดจนให้ข้อเสนอ แนะ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
 
ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 6 หลักสูตร 8 สาขาวิชา
1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
2) หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
3) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
4) หลักสูตรศิลปะกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
6) หลักสูตรศิลปะกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
 
--------------------------------------------------------------

สำหรับการร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 1 แห่ง คือ
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน จังหวัดพิจิตรติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ที่ www.arch.nu.ac.th/