25 พฤศจิกายน 2563 |
ส่งมอบ ‘ระเบียงสุขใจ’ พื้นที่อยู่ดีมีสุข ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ. พิจิตร


ส่งมอบ ‘ระเบียงสุขใจ’ พื้นที่อยู่ดีมีสุข ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ. พิจิตร ภายใต้โครงการ'เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย ระยะที่ 2' สนับสนุนโดยมูลนิธิ เอสซีจี และบูรณาการความร่วมมือและทรัพยากรต่างๆร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สสส. และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
ออกแบบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมโดย ทีมภาคีสถาปนิกจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร @Nattika Navapan @Parin Buddee @Pudit Nor Ngourangsi
เครดิตภาพโดย อ.เก็ท @Kornticha Oonprai