24 กุมภาพันธ์ 2563 |
พื้นที่อยู่ดีมีสุข แห่งที่ 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมเปิดและเยียมชม อาคารเรือนพักญาติ (เฮือนสุขใจ) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องแห่งที่ 2 ใน “โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” นำโดยมูลนิธิเอสซีจี เอสซีจี ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี
 
อาคารเฮือนสุขใจ ออกแบบผ่านการะบวนการมีส่วนร่วมกับ ผู้ป่วย ญาติ หมอ พยาบาล ตลอดจนประชาชนที่เข้ามาในโรงพยาบาล ให้เป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี โดยเอสซีจีได้นำเทคโนโลยีสร้างพื้นที่เสมือนจริง Building Information Modeling (BIM) เข้ามาใช้วางแผนการก่อสร้าง ซึ่งสามารถคำนวณระยะพื้นที่ได้จริง และตรวจสอบความผิดพลาดผ่านโมเดล 3 มิติ เพื่อลดเวลาการก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย และคำนวณวัสดุได้แม่นยำ ลดขยะจากการก่อสร้าง ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
 
โดยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อีก 19 แห่งที่เหลือ ทางกลุ่มวิจัยฯ มูลนิธิเอสซีจี เอกซีจี และ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี จะดำเนินการออกแบบและก่อสร้างให้เสร็จพร้อมเปิดใช้งานพื้นที่ภายในปี 2563 นี้