28 ธันวาคม 2562 |
บรรยกาศพื้นที่ "เรือน (เฮือน) สุขใจ"
โรงพยาบาลส่วนใหญ่เน้นการสร้างพื้นที่สำหรับการให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยเป็นหลัก จนอาจหลงลืมพื้นที่สำหรับญาติไป
“เรือนสุขใจ” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ. อุดรธานี และ
“เฮือนสุขใจ” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จ. ขอนแก่น
 
เป็นตัวอย่างของการเตรียมพื้นที่พักคอยให้ญาติสามารถใช้ชีวิตในโรงพยาบาล พักคอยและคลายความกังวลได้เป็นอย่างดี ลดความแออัดภายในอาคาร และใช้พื้นที่ภายในโรงพยาบาลได้อย่างคุ้มค่าและเท่าเทียม