26 พฤศจิกายน 2562 |
ความคืบหน้าการก่อสร้าง 'อาคารสืบสานพระราชปณิธานฯ"
ความคืบหน้าการก่อสร้าง 'อาคารสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร' ณ โรงพยาบาลชมุชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ภายใต้การดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
 
-โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา จ. เชียงใหม่ (ออกแบบโดยใจบ้านสตูดิโอ) ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย
-โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา จ. นครราชสีมา (ออกแบบโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ สถาปนิก: ภูมิภัทร พรหมบุตร) อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
-โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา จ. หนองบัวลำภู (ออกแบบโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ สถาปนิก: อ. ขวัญชัย กาแก้ว และ ผศ. ดร. สายทิวา รามสูต) อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
 
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา จ. กาญจนบุรี (ออกแบบโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ สถาปนิก: ธนานุกิจ จาดชลบท) อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
ยังเหลืออีก 5 แห่ง ที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างต่อไป ในปี พ.ศ.2563

#สสส #สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ #โรงพยาบาลที่เป้นมากกว่าโรงพยาบาล #BE4H