21 ตุลาคม 2562 |
ลงพื้นที่ออกแบบพื้นที่อยู่ดีมีสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วย ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 4 แห่ง
'พื้นที่อยู่ดีมีสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช'
 
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ลงพื้นที่ออกแบบพื้นที่อยู่ดีมีสุข ที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะ ผ่านกิจกรรมการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม กับเจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วย ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 4 แห่ง ได้แก่ รพร. บ้านดุง จ.อุดรธานี รพร. กระนวน จ.ขอนแก่น รพร. เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี และรพร. นครไทย จ.พิษณุโลก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารจาก มูลนิธิ เอสซีจี ภายใต้โครงการ 'เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย' และบูรณาการความร่วมมือและทรัพยากรต่างๆร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สสส. และ เอสซีจี หรือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
 
อาคารทั้ง 4 หลัง กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยมีกำหนดแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบภายในเดือนธันวาคม 2562 และขยายผลการดำเนินงานต่อไปจนครบทั้ง 21 พื้นที่ทั่วประเทศ ภายในเดือนธันวาคม 2563

#BE4H #สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ #พื้นที่อยู่ดีมีสุข #SCG #มูลนิธิเอสซีจี #เฉลิมราชย์ราชา