29 มกราคม 2559 |
นำเสนอแนวความคิดและแบบร่างขั้นต้น ศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข แก่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
คณะทำงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" นำเสนอแนวความคิดและแบบร่างขั้นต้น ศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข แก่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ท่านณรงค์ชัย คุณปลื้ม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข และผู้สูงอายุซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ความเห็นและข้อเสนอแนะจะได้นำไปปรับปรุงและแก้ไขแบบในรายละเอียดต่อไป