4 มีนาคม 2559 |
ลงพื้นที่อำเภอลำสนธิเพื่อสำรวจบ้านผู้ป่วยติดบ้านจำนวน 4 หลัง
วันที่ 4-5 มีนาคม 2559 คณะทำงาน พร้อมด้วยนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 17 คน ลงพื้นที่อำเภอลำสนธิเพื่อสำรวจบ้านผู้ป่วยติดบ้านจำนวน 4 หลัง ภายใต้การดำเนินงานวิชา การออกแบบเชิงปฏิบัติการ หรือ Action Design โดยกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจาก Care Team โรงพยาบาลลำสนธิ
 
จากการสำรวจนิสิตและคณะทำงานร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา ร่วมกับทีมนักกายภาพบำบัดและแพทย์ พยาบาล เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงบ้านให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง โดยกำหนดให้มีการนำเสนอแบบที่ปรับปรุงแก่ผู้ป่วย ครอบครัวและทีมจากโรงพยาบาลลำสนธิในช่วงเดือนเมษายน และดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างจริงในพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้นมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชิวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง รวมถึงสร้างจิตสำนึกและจิตวิญญาณของความเป็นสถาปนิกที่แท้จริงให้แก่นิสิตด้วย ทั้งนี้คณะทำงานได้สำรวจสภาพแวดล้อมโรงพยาบาลเพิ่มเติม พร้อมทั้งนำเสนอผังแม่บทสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาจากการทำกิจกรรมมีส่วนร่วมให้กับทางบุคลากรของโรงพยาบาลด้วย