12 พฤษภาคม 2559 |
นำเสนอแบบศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 คณะทำงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" นำเสนอแบบ "ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข" เป็นครั้งที่สอง แก่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ท่านณรงค์ชัย คุณปลื้ม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข