28 พฤศจิกายน 2556 |
โครงการศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะในโรงพยาบาล
โครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ กรณีศึกษา: สถานพยาบาล ได้จัดการศึกษาดูงานอาคารตัวอย่างซึ่งมีการออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี (Best Practices) เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลกรณีศึกษาทั้ง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ได้มาศึกษาดูงานในสถานที่จริง เพื่อให้สามารถนำไปเชื่อมโยง พัฒนาและบูรณาการการพัฒนาการบริการส่วนผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้อย่างเป็นระบบ โดยได้เลือกสถานที่ดูงาน ได้แก่ ซึ่งมีการจัดการระบบทั้งทางกายภาพภายนอกและภายในอาคารที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการ และการออกแบบสถาปัตยกรรม อีกด้วย

สถานที่: อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ และ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี