15 กันยายน 2558 |
เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
คณะทำงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี เพื่อศึกษาการออกแบบอาคารเพื่อสนับนุนการใช้งานและทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของศูนย์ฯ