8 มิถุนายน 2560 |
นำเสนอและส่งมอบแบบปรับปรุงส่วน OPD และ NCDs รวมทั้งผังแม่บทโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 8 มิถุนายน 2560

คณะทำงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" ได้เดินทางไปส่งมอบแบบปรับปรุงส่วน OPD และ NCDs รวมถึงผังภูมิทัศน์โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานของกลุ่มวิจัยและโรงพยาบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างต่อไปในอนาคต