23 มิถุนายน 2560 |
งานประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ 2
วันที่ 23 มิถุนายน 2560

"โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" ได้จัดงานประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 2 โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทั้ง 10 แห่ง ภาคีสถาปนิก กองแบบแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) และคณะทำงานสื่อวิดีทัศน์ สารคดี เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแบบสถาปัตยกรรมอาคารสืบสานพระราชดำริฯ และผังบริเวณโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทั้ง 10 แห่ง 

การจัดประชุมครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการสรรค์สร้างสุขภาวะในพื้นที่โรงพยาบาลและชุมชน ซึ่งได้แสดงออกมาในรูปแบบการออกแบบสถาปัตยกรรม และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง เอื้อให้เกิดสุขภาวะที่ดีได้อย่างยั่งยืน