10 สิงหาคม 2560 |
ร่วมประชุมหารือเพื่อสรุปแนวทางในการดำเนินการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายในของแผนก Day Care ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 10 สิงหาคม 2560 คณะทำงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" ภายใต้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อสรุปแนวทางในการดำเนินการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายในของแผนก Day Care ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (Queen Sirikit National Institute of Child Health) ร่วมกับแพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์ พร้อมคณะทำงาน โดยมุ่งหวังเพื่อสามารถพัฒนาเป็น Training Center ได้ในอนาคต