15 สิงหาคม 2560 |
ระดมความคิดเห็นก่อสร้างโรงอาหารโรงพยาบาลพระทองคำ จ.นครราชสีมา
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมขนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" ได้เดินทางไปโรงพยาบาลพระทองคำ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา เพื่อร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกับบุคลากรโรงพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกในการวางแผนก่อสร้างโรงอาหารโรงพยาบาลพระทองคำ จ.นครราชสีมา