20 ตุลาคม 2558 |
ศึกษาดูงานที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี และ อาคารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ท่านณรงค์ชัย คุณปลื้ม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข และตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เดินทางมาศึกษาดูงานที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี และ อาคารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมทั้งร่วมฟังการนำเสนอแนวทางในการออกแบบศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและชี้แจงความต้องการเพื่อนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาแบบโดยคณะทำงาน
โครงการฯต่อไป