17 กันยายน 2560 |
ส่งมอบยูนิตล้างไต บ้านตาน้อย 1.0 Delivery
การออกแบบอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมสามารถช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพได้ .. บ้านล้างไตเคลื่อนที่ "บ้านตาน้อย 1.0" พื้นที่พยาบาลที่สามารถพับและเคลื่อนย้ายนำไปติดตั้งในสถานที่หลากหลายได้ สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยห่างไกลโรงพยาบาลชุมชน ไม่สะดวกเดินทาง เพื่อให้สามารถล้างไตด้วยตนเองที่บ้านได้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ผลงานการออกแบบของกลุ่มนิสิตในรายวิชา Action Design ปีการศึกษา 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ถูกพัฒนาและสร้างขึ้นจริงในงบประมาณ 5 หมื่นบาท ถึงแม้ "ตาน้อย" ผู้ป่วยโรคไตที่โมเดลต้นแบบถูกออกแบบให้จะเสียชีวิตไปก่อนที่อาคารจะได้สร้าง แต่ผู้ป่วยชายอายุแค่ 25 ปีที่บ้านหนองพรม อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ที่รับมอบบ้านไปในวันนี้คงได้ใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลโดยการล้างไตทางช่องท้องเพื่อชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ด้วยกำลังใจโดยญาติๆที่อาศัยอยู่แวดล้อม .. นิสิตได้ร่างและพัฒนาผลงานออกแบบ ภายใต้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคไตจากโรงพยาบาลลำสนธิ จ.ลพบุรี โดยการสนับสนุนจากโครงการวิจัยโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (BE4H) #BE4H และ สสส. เพื่อเป็นยูนิตรักษาพยาบาลที่สามารถพับและเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้ ในบริเวณบ้านของผู้ป่วย เมื่อหมดความต้องการการใช้งานก็สามารถเคลื่อนย้ายส่งต่อไปยังผู้ป่วยท่านอื่นได้ใช้งานต่อไป