6 ตุลาคม 2560 |
เสนอแบบโรงพยาบาลพานทอง ครั้งที่ 1
ทีมวิจัย "โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกเแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก" ได้เดินทางไปนำเสนอผังวอร์ดผู้ป่วย IPD ห้องพิเศษ และผังภูมิทัศน์โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ที่ได้มีการก่อสร้างตึกผู้ป่วยในใหม่ ทีมวิจัยฯได้มีส่วนร่วมในการช่วยออกแบบผังภายในตึกในครั้งนี้ จากการทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับบุคลากรโรงพยาบาล ทำให้ได้ข้อมูลประกอบการทำผัง ซึ่งการนำเสนอแบบผังในครั้งนี้ ได้รับความคิดเห็นเพิ่มเติมจากบุคลากรโรงพยาบาล และนำไปสู่การพัฒนาผังต่อไป