13 พฤศจิกายน 2558 |
กิจกรรม Workshop ร่วมกับผู้อำนวยการและบุคลากร โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
คณะทำงานโครงการเครือข่ายความรู้ฯ ดำเนินกิจกรรม Workshop ร่วมกับผู้อำนวยการและบุคลากร โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เพื่อระดมสมองในการร่างผังแม่บทสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล รวมถึงหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารเดิม และอาคารที่กำลังดำเนินการก่อสร้างใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด