9 เมษายน 2561 |
ประชุมภาคีเครือข่ายย์ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)
วันที่ 9 เมษายน 2561 คณะวิจัยจากโครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก ได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) เพื่อประชุมภาคีเครือข่าย หารือการทำงานร่วมกันในโครงการวิจัยที่อาจเป็นไปได้ในอนาคต