13 มิถุนายน 2561 |
ลงพื้นที่าศูนย์เด็กเล็ก อบต.เขาน้อย จ.ลพบุรี
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะทำงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก  BE4H ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่สถานที่เลี้ยงเด็กของตำบลเขาน้อย พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาสถานที่ต่อไปสำหรับโครงการในอนาคต