14 กันยายน 2562 |
นิสิตกับการสร้างสุข(ภาวะ) แนวทางการรับมือกับนิสิตป่วยโรคซึมเศร้า
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีภายในองค์กร ในการบรรยายและแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "นิสิตกับการสร้างสุข(ภาวะ) แนวทางการรับมือกับนิสิตป่วยโรคซึมเศร้า สำหรับอาจารย์และบุคลากร โดยมีวิทยากรผู้เชียงชาญและมีประสบการณ์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นพ. นรวีร์ พุ่มจันทร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ จากสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และ ผศ. พต.หญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการ สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมทองพันธ์ุ พูนสุวรรณ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน