โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วไทย
2562-2564

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมกำเนินการ "โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วไทย" ในโอกาสก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยโครงการมีแนวคิดในการสร้างองค์ความรู้เฉพาะถิ่นที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้คนและชุมชน ผ่านระบบบริการสุขภาพ ภายใต้หลักคิดทางสถาปัตยกรรมและความเป็นอยู่ที่ดี โดยส่งเสริมให้เกิด พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Environment) เพื่อการเยียวยา (Healing Environment) และพื้นที่ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต (Supportive Environment) ด้วยการพัฒนาผังแม่บทที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะ (Well-being Master Plan) ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิดของการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะในพื้นที่โรงพยาบาลควบคู่ไปกับการพัฒนา แผนพัฒนาเชิงกายภาพ (Development plan) ซึ่งแสดงบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ รวมถึงทิศทางการพัฒนาทางกายภาพตามระดับขีดความสามารถของโรงพยาบาล ภายใต้แนวคิดเรื่องการออกแบบเพื่อสุขภาวะ โดยคำนึงถึงการใช้ชีวิตในโรงพยาบาลของทุก ๆ คนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ ให้โรงพยาบาลมีพื้นที่สำหรับการใช้ชีวิตและสร้างความอยู่ดีมีสุข นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างคนในพื้นที่ สร้างกลไก ให้หมุนในพื้นที่/ชุมชนได้ โดยการค้นหาบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในโรงพยาบาล ให้มีความรู้ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้ด้วยตนเอง พัฒนาบทบาทของโรงพยาบาลให้เป็น “โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข” การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีภาคีสถาปนิก เข้าร่วมดังนี้
-ใจบ้านสตูดิโอ
-ฮอมสุขสตูดิโอ
-ครอส แอนด์ เฟรนด์
และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตั้งอยู่ ดังนี้
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ. มหาสารคาม
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ตรัง