โครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะกรณีศึกษาสถานพยาบาล -พื้นที่ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
แนวทางในการออกแบบ: 
1. การจัดผังการใช้พื้นที่ในภาพรวม 2. การรวมจุดและพื้นที่ให้บริการ   3. พื้นที่พักผ่อนและเผยแพร่ความรู้