โครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะกรณีศึกษาสถานพยาบาล -พื้นที่ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
2555-2558
แนวทางในการออกแบบ: 
1. การจัดผังการใช้พื้นที่ในภาพรวม
  • โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่พักคอยและเส้นทางสัญจรเป็นหลัก การกำหนดตำแหน่งและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้เหมาะสมกับผู้มารับบริการที่แตกต่างกันในแต่ละประเภท สามารถรองรับกิจกรรมของการให้และรับบริการได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ในปัจจุบัน
2. การรวมจุดและพื้นที่ให้บริการ  
  • จากความต้องการของผู้บริหารและบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแนวทางการออกแบบ จึงรวมจุดและพื้นที่ให้บริการให้อยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างความรวดเร็วและคล่องตัวในการให้และรับบริการ รวมถึงการจัดการทรัพยากรและหมุนเวียนการทำงานของผู้ให้บริการ นำไปสู่การบริหารจัดการที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
3. พื้นที่พักผ่อนและเผยแพร่ความรู้  
  • เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องขนาดของพื้นที่ มีการออกแบบรถเข็นวาไม้กระถางและชั้นนิตยสารเพื่อสร้างความผ่อนคลายและเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่ผู้มารับบริการขณะพักคอย โดยสามารถเคลื่อนย้ายและปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้เหมาะสมกับพื้นที่และการใช้งานได้ นอกจากนี้ยังเป็นการแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนและสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับผู้มารับบริการมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความสะดวกในการสัญจรเข้า-ออกตามลำดับ