โครงการ: ปรับผังโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
แนวคิดในการออกแบบ
เป็นการปรับผังโรงพยาบาลเพื่อให้ Flow ในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้ตามมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงสอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้ที่มารับบริการ และบุคลากรของโรงพยาบาล
 
 รายละเอียดลำดับการย้ายการใช้งานอาคารเพื่อสร้างอาคารใหม่ในอนาคต