โครงการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง
2559-2561
การพัฒนาโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เริ่มต้นจากการจัดกิจกรรมออกแบบวางผังอย่างมีส่วนโดยกลุ่มวิจัยฯร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและชุมชนผู้ใช้บริการสุขภาพ ด้วยการเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลเขาชะเมาในฝันที่ทุกฝ่ายต้องการจะให้เกิดขึ้น การวิเคราะห์การใช้งานในปัจจุบันทั้งจุดที่ชอบและต้องการเปลี่ยนแปลง การให้บริการของโรงพยาบาลที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในอนาคต นำมาสู่การออกแบบวางผังและสร้างหุ่นจำลองรูปแบบกลุ่มอาคารร่วมกันในหลายๆทางเลือกโดยผู้ใช้พื้นที่เองเป็นหลักที่มีทีมสถาปนิกช่วยอำนวยความสะดวกในการทำหุ่นจำลองและชวนพูดคุยหารือ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับผู้ออกแบบและผู้ใช้สอยอาคารถึงข้อดีข้อเสียและรูปแบบที่จะตอบโจทย์ความต้องการการใช้งานได้ดีที่สุด เกิดการสะท้อนความต้องการพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคารให้มีพื้นที่ลานด้านหน้าอาคารที่สามารถใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมรูปแบบทางการและเปิดพื้นที่เป็นลานกิจกรรมนันทนาการให้คนในพื้นที่รอบโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานได้ โดยทุกคนได้ร่วมกันตัดสินใจเลือกตำแหน่งพื้นที่ด้านหน้าของโรงพยาบาลเป็นที่ตั้งของอาคารสืบสานพระราชปณิธาน และวางผังกลุ่มอาคารออกเป็น 2 หลัง ประกอบด้วยอาคารนิทรรศการ และอาคารสืบสานพระราชปณิธาน ซึ่งลานดังกล่าวเชื่อมต่อกับอาคารนิทรรศการหลังเล็กที่จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ และสามารถเดินเชื่อมต่อออกไปยังอาคารหลักซึ่งตั้งอยู่เป็นฉากหลังของพื้นที่ลานกิจกรรม 

แนวคิดในการออกแบบอาคารสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน้นการออกแบบพื้นที่ชานและระเบียงขนาดใหญ่รอบใต้ถุนอาคาร เพื่อใช้สำหรับเป็นพื้นที่พักผ่อนและพักคอยของผู้ป่วยและญาติ เน้นให้มีลักษณะเป็นพื้นที่กึ่งภายนอก สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลาย เช่น รับประทานอาหาร พูดคุย พักผ่อน เหมือนพักอยู่ที่บ้าน รวมทั้งรูปร่างอาคารภายนอกที่เหมือนบ้านเพื่อสร้างความรู้สึกที่คุ้นเคยและเป็นเมิตรกับผู้ใช้ พื้นที่กึ่งภายนอกในลักษณะนี้ยังช่วยเรื่องการลดการใช้พลังงานในอาคารด้วย เช่น การใช้แสงสว่างและการระบายอากาศโดยธรรมชาติ