สื่อสุขภาวะ
สุขนอกชายคา: ภูมิทัศน์โรงพยาบาลชุมชน
Landscape Design for Community Hospitals
หนังสือรวบรวมองค์ความรู้ มาตรฐานและแนวทางการออกแบบพื้นที่โรงพยาบาล และการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และดำเนินการโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561
OPD มีสุข: ออกแบบปรับปรุงพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก เพื่อสุขภาวะของทุกคน
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jars/article/view/225328
ต้นแบบหน่วยล้างไตเคลื่อนที่สําหรับผู้ป่วยโรคไตในชนบท กรณีศึกษาลําสนธิโมเดล จังหวัดลพบุรี
หนังสือรวมผลงานและกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนรวม 10 รพก.
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา: โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล