สื่อสุขภาวะ
บทความวิจัย เรื่อง "ความคิดและความคาดหวังต่อภูมิทัศน์ของสถานที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในบริบทของเทศบาลเมือง: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี" จาก วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม

โดย ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม)
ประภัสรา นาคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม)
ปิยพร สุทธิทรัพย์
ความคิดและความคาดหวังต่อภูมิทัศน์ของสถานที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในบริบทของเทศบาลเมือง: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
คนสร้างสุขภาวะ: การออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต
Health Makers: Design for Well-Being
เรียบเรียงโดย
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (Built Environment for Health Research Unit)
คนสร้างสุขภาวะ : การออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต
สุขนอกชายคา: ภูมิทัศน์โรงพยาบาลชุมชน
Landscape Design for Community Hospitals
หนังสือรวบรวมองค์ความรู้ มาตรฐานและแนวทางการออกแบบพื้นที่โรงพยาบาล และการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และดำเนินการโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561
OPD มีสุข: ออกแบบปรับปรุงพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก เพื่อสุขภาวะของทุกคน