สื่อสุขภาวะ
คนสร้างสุขภาวะ: การออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต
Health Makers: Design for Well-Being
เรียบเรียงโดย
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (Built Environment for Health Research Unit)
คนสร้างสุขภาวะ : การออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต
สุขนอกชายคา: ภูมิทัศน์โรงพยาบาลชุมชน
Landscape Design for Community Hospitals
หนังสือรวบรวมองค์ความรู้ มาตรฐานและแนวทางการออกแบบพื้นที่โรงพยาบาล และการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และดำเนินการโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561
OPD มีสุข: ออกแบบปรับปรุงพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก เพื่อสุขภาวะของทุกคน
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jars/article/view/225328
ต้นแบบหน่วยล้างไตเคลื่อนที่สําหรับผู้ป่วยโรคไตในชนบท กรณีศึกษาลําสนธิโมเดล จังหวัดลพบุรี